• Banovići, Grab potok bb

Planinu Konjuh odlikuje pejzaž visoke estetske vrijednost sa velikom raznolikošću u biološkom, geomorfološkom i hidrološkom smislu, što zajedno sa kulturno-historijskim naslijeđem, vjerskim i tradicijskim vrijednostima pruža osnovu za ostvarivanje edukativnih, ekoturističkih posjeta i posjeta s ciljem pružanja usluga sportsko-rekreativnog turizma i uživanja posjetitelja i razvoja ekonomskih aktivnosti.

Površina Zaštićenog pejzaža “Konjuh” je 8016 hektara, pretežno šumskog područja i nalazi se na području tri općine, Banovići, Kladanj i Živinice. Područje Zaštićenog pejzaža “Konjuh” dio je planine Konjuh. Prostire se u sjevero – istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, tačnije u jugo-zapadnom dijelu Tuzlanskog kantona. Smješten je između 44°22´42,2” i 44°11´18,4” sjeverne geografske širine, te između 18°29´48,8” i 18°41´6,4” istočne geografske dužine.

Inicijativa za proglašenje Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ (ZP „Konjuh“) pokrenuta je 2002. godine od strane općina Banovići, Živinice i Kladanj. Proizišla je iz osnovnih prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti i potreba za očuvanjem prostora te potreba šire društvene zajednice. Na osnovu ove inicijative, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla izradio je Elaborat o proglašenju dijela planine Konjuh zaštićenim područjem. Predmetni Elaborat je poslužio je kao podloga Skupštini Tuzlanskog kantona (TK) da, sukladno tadašnjem važećem Zakonu o zaštiti prirode (Sl. novine FBiH, br. 33/03), proglasi ovo područje zaštićenim i krajem 2009. godine donese Zakon o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“ (Sl. novine TK, br.13/09 i 8/14). U augustu 2013. godine donesen je novi Zakon o zaštiti prirode FBiH (Sl. novine FBiH, br. 66/13) kojim se službeno potvrđuje postojanje zaštićenih područja čiji su akti o proglašenju doneseni na osnovu prethodnog Zakona. Prema odredbama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh”, upravljanje Zaštićenim pejzažom povjereno je Javnoj ustanovi Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ (JU ZP „Konjuh“). Osnivač JU ZP „Konjuh“ je Skupština TK koja je 2011. godine donijela Zakon o osnivanju JU „ZP Konjuh” (Sl. novine TK, br. 6/11 i 1/13).

Novi Zakon o zaštiti prirode (Sl. novine FBiH, br. 66/13) u članu 154 određuje da se provođenje zaštite unutar zaštićenog područja ostvaruje putem donošenja ključnih dokumenata za upravljanje i ostvarivanje ciljeva budućeg zaštićenog područja i to (a) Prostornim planom područja posebnih obilježja i (b) Planom upravljanja.

Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ 2010-20301 usvojen u julu 2013. godine. Postupak izrade Plana upravljanja (PU) Zaštićenim pejzažom „Konjuh” pokrenut je u februaru 2016. godine. Nosilac izrade PU je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice (MINPUZO) TK.

PU određuje razvojne smjernice, način izvođenja zaštite, korištenja i upravljanja zaštićenim područjem, te smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti i kulturno-historijskog naslijeđa zaštićenog područja uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva. PU je razvojno-organizacijski i ekonomski dokument koji sadrži: (i) ciljeve i politiku upravljanja zaštićenim područjem, (ii) smjernice održivog upravljanja zaštićenim područjem i (iii) smjernice za realizaciju PU. Dokument PU donosi Vlada TK na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK (MINPUZO TK) za period od 10 godina uz obaveznu reviziju postignutih ciljeva PU nakon 5 godina. Korisnik PU je službeni upravljač prostora JU ZP „Konjuh“, a upravljanje zaštićenim područjem provodit će se na temelju smjernica i akcionog plana predmetnog PU.

Navedenim Zakonom definisane su tri zone zaštite, na čiju podjelu su uticale brojnost i raspored prirodnih vrijednosti područja.

Tri zone zaštite

Prva zaštićena zona (Zona A), je strogo zaštićeno područja utvrñeno na površini od 2503,40 ha ili 30,76% ukupne površina Zaštićenog pejzaža "Konjuh", koju odlikuje prostor najviših prirodnih vrijednosti, koje moraju u potpunosti ostati očuvane.

Druga zaštićena zona (Zona B), je blago zaštićeno područje utvrñeno na površini od 2503,40 ha ili 62,48% ukupne površina Zaštićenog pejzaža "Konjuh", sa osnovnim ciljem očuvanja i zaštite izvornog stanja prirode, u cilju konzervacije osnovnih vrijednosti ekosistema, te osiguranja mogućnosti istraživanja, edukaciju, razvoj turizma i fizičku i duhovnu rekreaciju.

Treća zaštićena zona (Zona C) je turističko-rekreaciona zona utvrñena na površini od 550,76 ha ili 6,38% ukupne površina Zaštićenog pejzaža "Konjuh". Osnovna namjena ove zone jeste stanovanje, sport, rekreacija, naučno-nastavni rad, i turizam.