logozpkonjuh  

Javna ustanova Zaštićeni pejzaž “Konjuh” osnovana je aprila mjeseca 2011. godine, Zakonom o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”. Registracija JU kod nadležnog Suda završena je 22.11.2011. god. Ustanova otpočinje sa radom početkom 2012. god. Zadaća Ustanove je da obavlja djelatnost upravljanja Zaštićenim pejzažom “Konjuh” u skladu sa članom 7. Zakona o osnivanju JU, odnosno da vodi aktivnu brigu o svim njegovim vrijednostima u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog i unaprijeđenog načina korištenja prirodnih dobara, te da nadzire sprovođenje svih dozvoljenih djelatnosti u prostoru zaštite, kontroliše ispunjavanje uslova i mjera zaštite prirode i insistira na njihovom provođenju na cijelom području. Javnom ustanovom upravlja Upravni odbor od 3 člana, koji je imenovala Skupština TK. Sjedište Ustanove je u Banovićima, Grab potok bb.

 

najava

Poštovani, kako bismo lakše vršili evidenciju i praćenje kretanja turista i ostalih gostiju na teritoriji Zaštićenog pejzaža Konjuh, zamolili bismo vas da popunite kontakt formu sa desne strane u kojoj ćete nam najaviti Vaš dolazak. U polje "Najava dolaska" potrebno je upisati, datum i vrijeme dolaska, broj posjetilaca, te lokacije na kojima se planirate kretati. Ovim potezom osiguravate vlastitu i sigurnost svojih saputnika. Želimo vam ugodan i siguran boravak u rejonu Zaštićenog pejzaža Konjuh.

Vaše ime i prezime:

Vaš e-mail:

Najava posjete: